Responsabilitat civil

La responsabilitat civil es defineix com l’obligació que té tota persona de pagar pels danys i perjudicis que causi a una altre o el patrimoni d’aquest. El seu origen pot ser contractual o extracontractual: ​

– La responsabilitat civil contractual és una sanció convinguda per les parts en el cas que una incompleixi les seves obligacions. L’exemple paradigmàtic d’aquest tipus de responsabilitat podria ser un metge que no ha pogut curar un pacient malgrat haver actuat de manera correcta i amb l’esforç necessari. Perquè el metge sigui legalment responsable del dany ocasionat caldrà provar que va actuar amb negligència i que hi va haver mala praxi. ​

– El concepte de responsabilitat extracontractual és més ampli, ja que inclou les indemnitzacions derivades de danys o lesions que el perjudicat no tingués el deure de suportar. En aquests supòsits trobaríem els accidents de trànsit, ja que, encara que no hi ha cap contracte, el responsable ha d’indemnitzar la víctima pels danys i perjudicis que li ha causat.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?