Delicte de lesions


Article 147 del Codi Penal.

“1. El que, per qualsevol mitjà o procediment, causi a un altre una lesió que en menyscabi la integritat corporal o la salut física o mental, serà castigat, com a reu del delicte de lesions amb la pena de presó de tres mesos a tres anys o multa de sis a dotze mesos, sempre que la lesió requereixi objectivament per a la seva sanitat, a més duna primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic. La simple vigilància o seguiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.

2. El que, per qualsevol mitjà o procediment, cause a un altre una lesió no inclosa a l’apartat anterior, serà castigat amb la pena de multa d’un a tres mesos.

3. El qui colpeja o maltracta d’obra un altre sense causar-li lesió, és castigat amb la pena de multa d’un a dos mesos.

4. Els delictes previstos en els dos apartats anteriors només seran perseguibles mitjançant denúncia de la persona ofesa o del seu representant legal.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?