Article 234 del Codi Penal.

“1. El qui, amb ànim de lucre, prengui les coses mobles alienes sense la voluntat del seu amo, serà castigat, com a reu de furt, amb la pena de presó de sis a divuit mesos si la quantia del que ha sostret excedeix de 400 euros.

2. S’imposa una pena de multa d’un a tres mesos si la quantia del que s’ha sostret no excedeix els 400 euros, llevat que hi concorrés alguna de les circumstàncies de l’article 235.

3. Les penes establertes en els apartats anteriors s’han d’imposar a la meitat superior quan a la comissió del fet s’hagin neutralitzat, eliminat o inutilitzat, per qualsevol mitjà, els dispositius d’alarma o seguretat instal·lats en les coses sostretes.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?