Maltractament a la llar


Article 173.2

“Qui habitualment exerceixi violència física o psíquica sobre qui sigui o hagi estat el seu cònjuge o sobre persona que hi estigui o hagi estat lligada per una anàloga relació d’afectivitat encara sense convivència, o sobre els descendents, ascendents o germans per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent, o sobre els menors o persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció que amb ell convisquin o que es trobin subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet del cònjuge o convivent, o sobre persona emparada en qualsevol altra relació per la qual es trobe integrada al nucli de la seva convivència familiar, així com sobre les persones que per la seva especial vulnerabilitat es troben sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a tres anys, privació del dret a la tinença i port d’armes de tres a cinc anys i, si escau, quan el jutge o tribunal ho estimi adequat a l’interès del menor o persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció, inhabilitació especial per a l’exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment per temps d’un a cinc anys, sens perjudici de les penes que poguessin correspondre als delictes en què s’hagueren concretat els actes de violència física o psíquica.

S’imposaran les penes en la seva meitat superior quan algun o alguns dels actes de violència es perpetrin en presència de menors, o utilitzant armes, o tinguin lloc al domicili comú o al domicili de la víctima, o es facin trencant una pena de les que preveu l’article 48 o una mesura cautelar o de seguretat o prohibició de la mateixa naturalesa.

En els supòsits a què es refereix aquest apartat, a més, es pot imposar una mesura de llibertat vigilada”.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?