Desnonaments

Malauradament, trobar-se amb situacions d’impagament de renda en un lloguer és força habitual. Per això és altament recomanable assessorar-se correctament per conèixer els passos que cal seguir per recuperar l’immoble en qüestió i reclamar els diners deguts per part de l’inquilí.

El primer que caldria fer en cas de trobar-nos en aquest supòsit és una reclamació extrajudicial en forma, per exemple, de burofax. D’aquesta manera l’arrendador demostrarà bona fe necessària prèvia al procediment judicial. La resposta per part del inquili serà un indicador important de les dificultats que pot arribar a tenir i de la necessitat d’interposar una demanda.

Un cop presentada la demanda al jutjat, aquest tramitarà el desnonament assenyalant dia i hora per produir-se el llançament, sense perjudici del que pugui al·legar l’arrendatari.

En quant a la renda deguda, una vegada existeixi sentència per la qual condemni l’inquilí a l’abonament de la quantitat reclamada, haurà de pagar-la. Si no ho fa, l’arrendador haurà d’interposar demanda executiva per intentar l’embargament dels béns de l’inquilí, saldos en comptes bancaris o nòmines.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?