Desheretament

És possible desheretar, sí, però amb matisos. A Catalunya hi ha la possibilitat de desheretar quan es doni una causa justificada.

Quines causes hi ha de desheretament?

Causes de indignitat.

– Sentència ferma per haver matat dolosament al causant, cònjuge o algun ascendent o descendent.

– Sentència ferma per cometre delictes greus, contra la llibertat, tortures, integritat moral o indemnitat sexual.

– Sentència ferma per haver calumniat el causant.

– Sentència ferma per fals testimoni contra el causant.

– Sentència ferma contra els drets i deures familiars.

– Induir de manera maliciosa el causant a atorgar, revocar o modificar un testament.

– Destruir, amagar o alterar el testament.

Causes de desheretament.

– Negar aliments.

– Maltractament greu al testador o familiars.

– Suspensió de la pàtria potestat.

– Absència manifesta i continuada de relació familiar, per causa exclusivament imputable al legitimari.

Complint-se un d’aquests motius es podria procedir a la desheretament però cal tenir en compte que a Catalunya, els únics legitimats són els fills i, si no, els pares. Per aquest motiu aquests són els únics als qui és possible desheretar.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?