Article 181 del Codi Penal.

“1. El qui, sense violència o intimidació i sense que hi hagi consentiment, realitzi actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d’una altra persona, serà castigat, com a responsable d’abús sexual, amb la pena de presó d’un a tres anys o multa de divuit a vint-i-quatre mesos.

2. Als efectes de l’apartat anterior, es consideren abusos sexuals no consentits els que s’executin sobre persones que estiguin privades de sentit o del trastorn mental dels quals s’abusi, així com els que es cometin anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l’ús de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte.

3. La mateixa pena s’imposarà quan el consentiment s’obtingui prevalent-se el responsable d’una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima.

4. En tots els casos anteriors, quan l’abús sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat amb la pena de presó de quatre a deu anys.

5. Les penes assenyalades en aquest article s’imposaran en la meitat superior si concorre la circumstància 3a o 4a, de les previstes a l’apartat 1 de l’article 180 d’aquest Codi.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?