La denúncia és l’acte mitjançant el qual un ciutadà posa en coneixement de les autoritats competents la comissió d’un fet presumptament delictiu del que ha estat víctima o ha presenciat indirectament.

Aquesta comunicació pot ser escrita o oral, però en tots dos casos es detallaran les circumstàncies del fet que n’ha motivat la interposició. Així doncs, la denúncia és el punt de partida d’un procés jurídic penal.

Les denúncies es poden presentar davant:

– La Policia Local, Mossos d’Esquadra o Guàrdia Civil.

– Ministeri fiscal.

– Jutjats d’Instrucció.

El denunciant pot acudir sol o acompanyat i haurà de signar-la. Per aquest motiu cal que sigui major de 16 anys i no tingui les facultats mentals alterades.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?