Contractes

Els contractes són acords jurídics privats pels quals les parts que els subscriuen queden obligats a una cosa determinada. D’aquesta manera, es generen, des del moment de la signatura, obligacions i drets recíprocs.

El primer que cal saber és que qualsevol persona més gran de 18 anys amb plenes facultats legals, així com els menors de 18 anys i més grans de 16 que estiguin emancipats o tinguin autorització dels seus pares, podran formalitzar un contracte. Aquest podrà ser escrit o oral però, perquè sigui vàlid es requereixen tres requisits obligatoris:

– Consentiment dels contractants. Es tracta de la voluntat de les parts. Cap contracte serà vàlid si un dels contractants no presta el seu consentiment o si es veu obligat a signar-lo en contra de la seva voluntat.

– Objecte. Ha de ser possible, lícit i determinat. És a dir, es pot subscriure un contracte sobre allò que les parts considerin, sempre que no vagi en contra de l’ordenament jurídic.

– Obligació. Un contracte ha de tenir una causa i, per tant, obligar la voluntat de les parts.

En cas d’incompliment d’un d’aquests requisits, el contracte serà considerat nul i no tindrà validesa legal.

Hi ha una pluralitat de contractes com ara arrendament, arres, compravenda, hipoteca, de treball, per obra i servei o de matrimoni, pero en tots ells cal tenir en compte que, si una de les parts incompleix amb el que estableix el contracte, donarà dret a l’altra per poder reclamar-lo en via judicial amb l’objectiu que o bé compleixi o bé indemnitzi per no fer-ho.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?