Testament

El testament és aquell document mitjançant el qual una persona decideix què passarà amb els seus béns un cop mori.

Hi ha diversos tipus de testaments entre els quals destaquen:

Testament hològraf.

És el testament de puny i lletra realitzat pel testador en una data concreta. Aquesta modalitat de testament és molt laxa però si conté una sèrie d’obligacions com: que el testador sigui major d’edat, que el testament contingui la data i, finalment, que s’hagi signat. Tret d’aquestes especificacions, hi ha llibertat absoluta per testar sempre dins de l’ordenament jurídic.

Testament obert notarial.

En aquest cas s’eleva a escriptura pública davant de notari. El testador es beneficia de l’assessorament per part de professionals experts en la matèria. No només això, sinó que a més, aquest testament quedarà en poder de la notaria i hi romandrà fins a la seva obertura o modificació.

Els testaments solen ser genèrics i, en comptes de concretar quantitats exactes, se solen repartir per parts iguals a través de percentatges. Tot i així és possible que es designin béns concrets a persones concretes a través de llegats.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?