Delicte de danys


Article 263 del Codi Penal.

“1. El que causi danys en propietat aliena no compresos en altres títols d’aquest Codi, serà castigat amb multa de sis a vint-i-quatre mesos, ateses la condició econòmica de la víctima i la quantia del dany. Si la quantia del dany causat no excedeix els 400 euros, s’imposa una pena de multa d’un a tres mesos.

2. Serà castigat amb la pena de presó d’un a tres anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos el que causi danys expressats a l’apartat anterior, si concorre algun dels supòsits següents:

1r Que es realitzin per impedir el lliure exercici de l’autoritat o com a conseqüència d’accions executades en l’exercici de les seves funcions, bé es comet el delicte contra funcionaris públics, bé contra particulars que, com a testimonis o de qualsevol altra manera, hi hagi contribuït o puguin contribuir a lexecució o aplicació de les lleis o disposicions generals.

2n Que es causi per qualsevol mitjà, infecció o contagi de bestiar.

3r Que s’utilitzin substàncies verinoses o corrosives.

4t Que afectin béns de domini o ús públic o comunal.

5è Que arruïnin el perjudicat o se’l col·loqui en greu situació econòmica.

6è S’hagin ocasionat danys de gravetat especial o afectat els interessos generals.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?