Atribució de l’ús del domicili

El domicili familiar en el procediment de divorci o separació de la parella o matrimoni, acostuma a ser punt de conflicte quan no hi ha acord en la seva venda, adjudicació a un dels dos o en l’atribució del seu ús temporal.

De manera preferent, s’atribuirà l’ús de l’habitatge habitual familiar al cònjuge a qui correspongui la guarda i custòdia dels fills en pro de l’interès superior del menor. Així doncs, malgrat no ser el titular de l’immoble en algun supòsit, tindrà dret a seguir-hi residint.

En els casos en que ens trobem amb una custòdia compartida o quan no hi hagi fills en comú o aquests siguin majors d’edat, el jutge atribuirá l’ús del domicili familiar al cònjuge més desafavorit econòmicament. En aquests casos, l’atribució del domicili serà temporal pel termini que es fixi en sentència.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?