Compensació econòmica

Quan ens trobem davant d’un divorci o una separació es pot donar el cas que es produeixi un desequilibri patrimonial entre els cònjuges. Un desequilibri que intenta pal·liar-se amb l’abonament d’una compensació econòmica del cònjuge més afavorit cap al més perjudicat.

El Codi Civil de Catalunya estableix que aquesta compensació econòmica serà com a màxim una quarta part de la diferència entre els increments patrimonials dels cònjuges. Alhora, entén que l’increment patrimonial és la diferència entre el patrimoni final en el moment del divorci i el patrimoni inicial en el moment de l’inici del règim econòmic matrimonial.

Per procedir a la quantificació de la pensió compensatòria es tindrà en compte la durada i la intensitat del treball realitzat i, en el cas de treball familiar, el nombre d’anys a la convivència i si aquesta ha comportat la cura dels fills en comú o l’atenció personal a altres membres de la família.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?