Reclamacions de quantitat

Es tracta de l’acció mitjançant la qual es pot recórrer als Tribunals per exigir el pagament d’un deute.

Per això caldrà que hi hagi un deute real, una documentació que l’acrediti i que hi hagi un deutor.

El termini general per reclamar deutes mitjançant aquesta forma són 5 anys des del naixement de l’obligació. Transcorregut aquest termini s’entendrà que el deute ha prescrit i no podrà ser satisfet, sempre que no s’hagi interromput, per exemple, amb l’enviament d’una carta de reclamació extrajudicial.

Amb tot això clar, és el moment de procedir a la reclamació. Per això s’ha de partir de la quantia del que s’ha de reclamar, ja que hi ha diversos tipus de procediments:

Judici Ordinari. Quan la quantia sigui superior a 6.000€ o bé quan aquesta no es pugui determinar. És una demanda civil que haurà d’anar signada per advocat i procurador i que instarà el demandat a contestar en el termini de 20 dies. Contestada se celebrarà una audiència prèvia en què es proposaran proves i si se segueix sense arribar a un acord, se celebrarà un judici.

Judici Verbal. S’acudeix a aquesta via quan les quanties són inferiors als 6.000 euros i el procediment, encara que molt semblant a l’anterior, es caracteritza per tenir terminis més curts.

Procés monitori. És la via idònia quan es reclamin quantitats petites, ja que es tracta d’un procediment ràpid i àgil. Simplement es presentarà un escrit amb la justificació del deute i s’instarà a l’altra part a pagar o a impugnar-lo. Només en aquest darrer cas s’haurà d’acudir a judici. Cal matisar que en aquest procediment monitori no caldrà que ho subscriguin un advocat i un procurador, sempre i quan la quantia reclamada no excedeixi dels 2.000 euros.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?