Pensió d’aliments

És habitual que en qualsevol procediment de divorci o separació hi hagi desavinences en quant a la fixació d’una pensió d’aliments a favor dels fills en comú i la seva quantificació. Per resoldre aquesta situació, haurem de comptar amb tota la informació sobre aquelles qüestions referides als aliments, ja que si cada part és conscient del contingut, la forma de pagament, així com del temps de durada, s’evitaran, en molts casos, conflictes sobre la pensió d’aliments.

La llei entén per aliments tot el que és indispensable per al sosteniment, habitació, vestit i assistència mèdica. També comprèn l’educació del fill en comú mentre sigui menor d’edat i encara després quan no hagi acabat la seva formació per causa que no li sigui imputable.

Normalment, és el progenitor no custodi qui ha d’abonar aquesta pensió. I això és aixi, perquè s’entén que el progenitor custodi ja assumeix les despeses quotidianes al seu dia a dia.

La pensió d’aliments es quantifica en funció dels ingressos econòmics del progenitor que l’hagi d’abonar, de les despeses aproximades que cada menor pugui tenir i del nombre de fills a percebre-la. En aquests casos, es fa indispensable la intervenció del Ministeri Fiscal per tal de revisar i aprovar les quantitats fixades com a garantia que els menors quedaran prou emparats.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?