Llegítima

És aquella porció de l’herència que, obligatòriament, correspon als fills amb independència del que es disposi al testament. En altres paraules, el causant no pot prohibir als seus fills rebre aquesta part de l’herència sota cap concepte.

A Catalunya, la llegítima correspon al 25% de l’herència. Si hi ha més d’un fill, aquesta quarta part es dividirà en parts iguals.

De tota manera, aquesta llegítima podrà ser rebutjada pels fills però caldrà que ho manifestin de forma expressa, pura i simple. En cas contrari s’entendrà que aquests han acceptat l’herència i hauran de fer front als eventuals deutes i càrregues que aquesta pugui comportar.

La llegítima es pot cobrar de manera econòmica o amb béns concrets del cabdal hereditari.

Finalment és important destacar que si algú té dret a la llegítima i no la percep, legalment hi ha un termini de 10 anys per poder reclamar-la de manera judicial contra els hereus que l’hagin rebut. No només això, sinó que a més de rebre la part proporcional, aquesta es veurà incrementada amb els interessos legals fins al cobrament de la mateixa.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?