Article 140 del Codi Penal.

“1. L’assassinat serà castigat amb pena de presó permanent revisable quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

1a Que la víctima sigui menor de setze anys d’edat, o sigui una persona especialment vulnerable per raó de la seva edat, malaltia o discapacitat.

2a Que el fet sigui subsegüent a un delicte contra la llibertat sexual que l’autor hagi comès sobre la víctima.

3a Que el delicte l’ha comès el qui pertany a un grup o una organització criminal.

2. Al reu d’assassinat que hagi estat condemnat per la mort de més de dues persones se li imposa una pena de presó permanent revisable. En aquest cas, és aplicable el que disposa la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 78 bis i la lletra b) de l’apartat 2 del mateix article.”


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?