Ordres de protecció

Es tracta d’una resolució que haurà de dictar el jutge en què s’adoptaran mesures de protecció i de seguretat amb l’objectiu de protegir les víctimes de violència de gènere quan hi hagi una situació objectiva de risc.

Aquesta ordre es pot sol·licitar tant davant del Jutjat com en seu policial quan s’interposi la corresponent denúncia per violència de gènere.

En ella es poden adoptar diferents mesures cautelars penals:

– Prohibició de residir o anar a un lloc determinat.

– Prohibició d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitjà.

– Prohibició del dret a tenir armes.

– Presó provisional.

Així com mesures de caràcter civil:

– Atribució de l’ús de l’habitatge familiar.

– Atribució de la guarda i custòdia dels fills menors.

– Atribució del règim de visites dels fills menors.

– Determinació de la prestació daliments.

Per tant, perquè es pugui adoptar una ordre de protecció caldrà una triple condició: que la víctima i l’agressor hagin mantingut una relació d’afectivitat, que s’hagi comès un acte de violència de gènere i que existeixi una situació objectiva de risc.


Necessiteu parlar amb un advocat especialista en ?